Regulamin Sklepu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://formicrobiome.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest firma ForMicrobiome Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; NIP: 679-323-67-68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000965618.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@formicrobiome.pl lub pod numerem telefonu 603-234-185.

3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.    Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest:

4.1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

4.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

4.3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648),

4.4. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),

4.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),

4.6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

5.    Właściciel ForMicrobiome.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

6.    Polityka Prywatności i cookies sklepu internetowego znajduje się pod adresem: formicrobiome.pl, oraz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7.    Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.1. Sprzedawca – ForMicrobiome Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; NIP: 679-323-67-68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000965618.

1.2. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: ForMicrobiome.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

1.4. Konto Klienta – panel zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

1.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.7. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, kiedy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1.8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.10.             Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

1.11.             Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

1.12.             Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

1.13.             Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem: http://formicrobiome.pl/zwrot

1.14.             Kod rabatowy – ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu na specjalnych warunkach opisanych w Regulaminie.

1.15.             Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

§3

Techniczne warunki korzystania ze sklepu

 

1.    Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wymagań technicznych:

1.1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

1.2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w wersjach dostępnych od 2020 roku lub innej przeglądarki, o porównywalnych parametrach technicznych umożliwiających bezproblemowe korzystanie z Usług;

1.3. włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;

1.4. posiadanie aktywnego konta e-mail – w niektórych przypadkach.

2.    Wybrane podstrony serwisu wymagają logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3.    Usługodawca, podczas korzystania przez Użytkownika z poszczególnych Usług, stosuje zabezpieczenia, w szczególności w zakresie ochrony:

3.1. danych udostępnianych w ramach świadczonych Usług;

3.2. danych osobowych przekazywanych i gromadzonych w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika.

4.    Usługi są świadczone w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu), z zastrzeżeniem że w dostępie do poszczególnych Usług mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi i serwisowymi.

5.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

6.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.formicrobiome.pl/polityka-prywatnosci i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

7.    Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

8.    Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu.

 

§4

Rejestracja i logowanie

 

1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji samodzielnie.

2.    W wyniku rejestracji klient otrzyma zindywidualizowany login oraz hasło do logowania.

3.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

4.    Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.

5.    Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

6.    Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

7.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

8.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

9.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:

9.1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;

9.2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

9.3. uzyskiwania informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

9.4. zamówienia Produktu, zmiany swoich danych;

9.5. zmiany swojego hasła;

9.6. sprawdzenia swojego zamówienia;

9.7. całkowitego usunięcia swojego konta.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

§5

Realizacja zamówień

 

1.    Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.    Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto.

3.    Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

4.    Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich  do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

5.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7.    Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8.    Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.

9.    Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające:

9.1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3),

9.2. dane Sprzedawcy,

9.3. informacje na temat odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia,

9.4. informacje o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

9.5. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.

10. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.

11. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

12. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

13. W załączniku przesyłany jest Wzór Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni.

14. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane dopiero w momencie zaksięgowania przez Sklep zapłaty za Zamówienie.

15. Zamówienie zostanie anulowane, jeżeli Sklep nie odnotuje wpłaty za złożone Zamówienie w terminie 8 dni od jego złożenia.

 

§6

Forma płatności

 

1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie przedpłaty.  Formę płatności klient wybiera w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.

2.    Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://formicrobiome.pl/platnosci

 

§7

Dostawa

1.    Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy towaru dostępnego na stronie Sklepu poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Formularzu Zamówienia.

2.    W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

3.    W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

4.    Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://formicrobiome.pl/dostawa.

5.    Zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży (złożenia poprawnego zamówienia zaakceptowanego przez firmę ForMicrobiome Sp. z o.o.) chyba, że strony umówiły się inaczej.

6.    Dostawy odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W święta i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

7.    Dostawa towaru następuje za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług jakim jest Evopress Piotr Rurarz z siedzibą w Częstochowie (NIP: 5731205400). Magazyn posiada certyfikat ekologiczny.

8.    Usługa, o której mowa w ust. 7 odbywa się na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo procesu dostawy towarów, w tym bezpieczeństwo danych osobowych Klienta zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

9.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostawy.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy – elektroniczny formularz zwrotu

 

1.    Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

3.    Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty opakowania, opłaty pocztowej za przesyłkę).

5.    Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

5.1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://formicrobiome.pl/zwrot

5.2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 3 – wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.

6.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 5.1 i 5. 2.

7.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

8.2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

8.3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

8.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

§9

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 

1.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

2.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem w niezmienionej postaci.

3.    Towar, który Konsument zwraca powinien zwrócić na adres: Evopress Piotr Rurarz, ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa, z dopiskiem „ForMicrobiome”.

4.    Sprzedawca nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem oraz do paczkomatu.

5.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.    Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia – skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu – środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.

7.    Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 

§10

Reklamacje

 

1.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2.    Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

2.1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;

2.2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres sklep@formicrobiome.pl.

3.    W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę.

4.    Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.

5.    Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

6.    Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.

7.    W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

8.    Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

9.    W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

9.1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo

9.2. zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

9.3. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Usługodawca ma obowiązek poinformować, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może odbywać się w następujący sposób:

11.1.             Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706).

11.2.             Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy wskazanej w pkt 11.1.

12. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń możliwe jest również poprzez udostępnianą przez Komisję Europejską platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.).

13. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

14. Usługodawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

15. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§11

Promocje i kody Rabatowe

 

1.    Zasady korzystania z promocji oraz kodów rabatowych są opisane poniżej lub każdorazowo przekazywane Klientowi w Warunkach promocji, opisujących warunki promocji cenowych.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

3.    Klient może otrzymać Kod rabatowy od podmiotu współpracującego ze Sprzedawcą.

4.    Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w Sklepie internetowym.

5.    Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

6.    Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

7.    Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

8.    Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi lub w Warunkach promocji.

9.    Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.

10. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „”Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

11. Wpisanie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

12. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

13. Przy składaniu zamówienia przez „szybkie zakupy” nie można skorzystać z Kodu rabatowego.

14. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.

15. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

16. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

§12

Odpowiedzialność

 

1.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych Usług, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z Usług lub korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. sprzętu, oprogramowania, łącza itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

5.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść oraz zawartość wiadomości przesyłanych za pośrednictwem udostępnionych mu Usług.

6.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane po uwierzytelnieniu się w udostępnionych mu Usługach za pomocą swoich danych logowania (login i hasło).

7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości ani za szkodę, która może wyniknąć w związku z działaniami Użytkowników niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

§13

Własność intelektualna

 

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

2.    Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

3.    Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

4.    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz poszczególnych Usług, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały (na podstawie współpracy z Usługodawcą) są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom Usług.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 r.

2.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

3.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

4.    Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

5.    Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6.    Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7.    Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

Regulamin Sklepu

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://formicrobiome.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest firma ForMicrobiome Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; NIP: 679-323-67-68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000965618.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@formicrobiome.pl lub pod numerem telefonu 603-234-185.

3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.    Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest:

4.1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

4.2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

4.3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648),

4.4. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823),

4.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),

4.6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

5.    Właściciel ForMicrobiome.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

6.    Polityka Prywatności i cookies sklepu internetowego znajduje się pod adresem: formicrobiome.pl, oraz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7.    Regulamin udostępniany jest Klientowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.1. Sprzedawca – ForMicrobiome Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; NIP: 679-323-67-68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000965618.

1.2. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: ForMicrobiome.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

1.4. Konto Klienta – panel zawierający dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

1.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym.

1.6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.7. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, kiedy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

1.8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

1.9. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.10.             Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

1.11.             Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

1.12.             Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

1.13.             Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem: http://formicrobiome.pl/zwrot

1.14.             Kod rabatowy – ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu na specjalnych warunkach opisanych w Regulaminie.

1.15.             Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

§3

Techniczne warunki korzystania ze sklepu

 

1.    Korzystanie z Usług przez Użytkownika jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wymagań technicznych:

1.1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

1.2. korzystanie z przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera w wersjach dostępnych od 2020 roku lub innej przeglądarki, o porównywalnych parametrach technicznych umożliwiających bezproblemowe korzystanie z Usług;

1.3. włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies;

1.4. posiadanie aktywnego konta e-mail – w niektórych przypadkach.

2.    Wybrane podstrony serwisu wymagają logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3.    Usługodawca, podczas korzystania przez Użytkownika z poszczególnych Usług, stosuje zabezpieczenia, w szczególności w zakresie ochrony:

3.1. danych udostępnianych w ramach świadczonych Usług;

3.2. danych osobowych przekazywanych i gromadzonych w trakcie korzystania z Usług przez Użytkownika.

4.    Usługi są świadczone w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu), z zastrzeżeniem że w dostępie do poszczególnych Usług mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi i serwisowymi.

5.    Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

6.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.formicrobiome.pl/polityka-prywatnosci i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

7.    Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

8.    Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu.

 

§4

Rejestracja i logowanie

 

1.    Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji samodzielnie.

2.    W wyniku rejestracji klient otrzyma zindywidualizowany login oraz hasło do logowania.

3.    Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

4.    Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika.

5.    Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

6.    Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

7.    Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. 6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

8.    Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

9.    Zarejestrowany Klient ma możliwość:

9.1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;

9.2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

9.3. uzyskiwania informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

9.4. zamówienia Produktu, zmiany swoich danych;

9.5. zmiany swojego hasła;

9.6. sprawdzenia swojego zamówienia;

9.7. całkowitego usunięcia swojego konta.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

§5

Realizacja zamówień

 

1.    Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2.    Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto.

3.    Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.

4.    Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich  do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

5.    Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6.    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

7.    Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8.    Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.

9.    Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające:

9.1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3),

9.2. dane Sprzedawcy,

9.3. informacje na temat odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia,

9.4. informacje o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy.

9.5. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.

10. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności.

11. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

12. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

13. W załączniku przesyłany jest Wzór Odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni.

14. Klient zobowiązany jest do zapłaty za złożone zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane dopiero w momencie zaksięgowania przez Sklep zapłaty za Zamówienie.

15. Zamówienie zostanie anulowane, jeżeli Sklep nie odnotuje wpłaty za złożone Zamówienie w terminie 8 dni od jego złożenia.

 

§6

Forma płatności

 

1.    Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie przedpłaty.  Formę płatności klient wybiera w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.

2.    Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://formicrobiome.pl/platnosci

 

§7

Dostawa

1.    Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy towaru dostępnego na stronie Sklepu poprzez wybranie odpowiedniej opcji na Formularzu Zamówienia.

2.    W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

3.    W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

4.    Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://formicrobiome.pl/dostawa.

5.    Zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży (złożenia poprawnego zamówienia zaakceptowanego przez firmę ForMicrobiome Sp. z o.o.) chyba, że strony umówiły się inaczej.

6.    Dostawy odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W święta i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

7.    Dostawa towaru następuje za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług jakim jest Evopress Piotr Rurarz z siedzibą w Częstochowie (NIP: 5731205400). Magazyn posiada certyfikat ekologiczny.

8.    Usługa, o której mowa w ust. 7 odbywa się na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych gwarantujących bezpieczeństwo procesu dostawy towarów, w tym bezpieczeństwo danych osobowych Klienta zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

9.    W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

10. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostawy.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy – elektroniczny formularz zwrotu

 

1.    Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Rozdziale 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

3.    Sprzedający zweryfikuje uprawnienie do złożenia przez osobę wskazaną w pkt 2 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Weryfikacja odbywa się poprzez sprawdzenie czy zawarta umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego – co w szczególności odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy – Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu – nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy – nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru – Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty opakowania, opłaty pocztowej za przesyłkę).

5.    Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:

5.1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://formicrobiome.pl/zwrot

5.2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 3 – wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.

6.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 5.1 i 5. 2.

7.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

8.2. w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

8.3. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

8.4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

§9

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

 

1.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.

2.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem w niezmienionej postaci.

3.    Towar, który Konsument zwraca powinien zwrócić na adres: Evopress Piotr Rurarz, ul. Jana Kilińskiego 88, 42-218 Częstochowa, z dopiskiem „ForMicrobiome”.

4.    Sprzedawca nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem oraz do paczkomatu.

5.    Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6.    Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia – skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu – środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.

7.    Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 

§10

Reklamacje

 

1.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2.    Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

2.1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;

2.2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres sklep@formicrobiome.pl.

3.    W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę.

4.    Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację.

5.    Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

6.    Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.

7.    W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

8.    Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

9.    W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

9.1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo

9.2. zgodzie na udział w takim postępowaniu albo

9.3. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Usługodawca ma obowiązek poinformować, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może odbywać się w następujący sposób:

11.1.             Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706).

11.2.             Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy wskazanej w pkt 11.1.

12. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń możliwe jest również poprzez udostępnianą przez Komisję Europejską platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/.).

13. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

14. Usługodawca zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

15. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

16. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§11

Promocje i kody Rabatowe

 

1.    Zasady korzystania z promocji oraz kodów rabatowych są opisane poniżej lub każdorazowo przekazywane Klientowi w Warunkach promocji, opisujących warunki promocji cenowych.

2.    Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.

3.    Klient może otrzymać Kod rabatowy od podmiotu współpracującego ze Sprzedawcą.

4.    Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w Sklepie internetowym.

5.    Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

6.    Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

7.    Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.

8.    Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi lub w Warunkach promocji.

9.    Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.

10. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „”Masz kupon? Kliknij tutaj, aby dodać swój kod”” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

11. Wpisanie Kodu rabatowego spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.

12. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.

13. Przy składaniu zamówienia przez „szybkie zakupy” nie można skorzystać z Kodu rabatowego.

14. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.

15. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

16. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

17. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

 

§12

Odpowiedzialność

 

1.    Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług drogą elektroniczną.

2.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych Usług, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z Usług lub korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. sprzętu, oprogramowania, łącza itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

5.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść oraz zawartość wiadomości przesyłanych za pośrednictwem udostępnionych mu Usług.

6.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane po uwierzytelnieniu się w udostępnionych mu Usługach za pomocą swoich danych logowania (login i hasło).

7.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości ani za szkodę, która może wyniknąć w związku z działaniami Użytkowników niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

§13

Własność intelektualna

 

1.    Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w Serwisie oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

2.    Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

3.    Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

4.    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz poszczególnych Usług, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały (na podstawie współpracy z Usługodawcą) są udostępniane w ramach oferowanych Użytkownikom Usług.

 

§14

Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2022 r.

2.    W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

3.    Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie.

4.    Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

5.    Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

6.    Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7.    Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.